ก่อนเกาะล้านหาย กลายเป็นเพียงชื่อ...

  Share
ภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบพื้นที่สีเขียวและสิ่งก่อสร้างบริเวณท่าเรือหน้าบ้าน บนเกาะล้านปี 2553 และ 2559
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-3259-4033 (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) | 0-2233-4995 (กรุงเทพฯ)