ขับมอไซค์ระวังไว้ ถนนเมืองไทยไม่เป็นมิตร!!

  Share

โมชั่นกราฟิกโดย บุญญฤทธิ์ จรเสนาะ ไอซีทีนิเทศศาสตร์ ปี 3 รุ่น 8
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-3259-4033 (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) | 0-2233-4995 (กรุงเทพฯ)