ตุลาการภิวัตน์

5 ตุลาคม 2556 | อ่านแล้ว 757 ครั้ง    

 

 

".. อ.ปิยบุตรเห็นว่า ตุลาการภิวัตน์ที่ผ่านมาไม่สอดคล้องกับหลักการนิติรัฐและประชาธิปไตย และข้อเสนอเรื่อง ตุลาการภิวัตน์ ของ อ.ธีรยุทธ บุญมี เป็นการนำมาพูดไม่หมด .."

 

"ในพระปรมาภิไธย ประชาธิปไตย และตุลาการ" หนังสือรวมบทความของ อ.ปิยบุตร แสงกนกกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ชื่อของ อ.ปิยบุตรเคยเป็นข่าวหน้าหนึ่ง เมื่อครั้งร่วมกับอาจารย์คณะนิติศาสตร์อีก 4 คน คือ อ.วรเจตน์ ภาคีรัตน์, อ.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, อ.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล และ อ.ธีระ สุธีวรางกูร ออกแถลงการณ์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในคดียุบพรรคการเมือง

 

หนังสือเล่มนี้ พิมพ์ครั้งแรกโดยสำนักพิมพ์โอเพ่นบุ๊คส์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ราคา 180 บาท

 

ในบทนำของหนังสือ อ.ปิยบุตรระบุไว้ว่า เป็นรวบรวมบทความในช่วงสองปีที่ผ่านมา แก่นกลางของหนังสืออยู่ที่การทำความเข้าใจต่อบทบาทขององค์กรตุลาการในประชาธิปไตย การวิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยในคดีที่เกี่ยวกับการเมือง และมีบางบทความเกี่ยวกับพระราชอำนาจและบทบาทกษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตย

 

อ.ปิยบุตรเห็นว่า ตุลาการภิวัตน์ที่ผ่านมาไม่สอดคล้องกับหลักการนิติรัฐและประชาธิปไตย และข้อเสนอเรื่อง ตุลาการภิวัตน์ ของ อ.ธีรยุทธ บุญมี เป็นการนำมาพูดไม่หมด เนื่องจากตุลาการภิวัตน์ที่ผ่านมา มีแต่การปราบปรามนักการเมือง ไม่ได้ขยายความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ไม่ได้ควบคุมองค์กรผู้ใช้อำนาจมหาชนไม่ให้ใช้อำนาจตามอำเภอใจอันอาจกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

 

ตัวอย่างของบทความในหนังสือเล่มนี้ก็เช่น "ตุลาการวิบัติ ประสบการณ์ของฝรั่งเศส" ซึ่งกล่าวถึงการที่ตุลาการเข้าไปแทรกแซงการเมืองจนเสียดุลยภาพของอำนาจ ผลที่ตามมาในฝรั่งเศสนั้นเป็นอย่างไร

 

ตัวอย่างการยุบพรรคการเมืองในต่างประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นเงื่อนไขในการยุบพรรคการเมืองว่าเหมือนหรือแตกต่างจากของ ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร

 

บางคนอาจจะบอกว่า "ในพระปรมาภิไธย ประชาธิปไตย และตุลาการ" เป็นหนังสือสีโน้นสีนี้ แต่หากได้อ่านโดยปราศจากอคติแล้ว จะพบว่าเป็นหนังสือทางวิชาการที่ดี

 

อีกเล่มหนึ่ง..

 

แหล่งที่มา : http://www.dekchildkong.com/2011/02/blog-post_8237.html#.UdBEJvnfCt9

 

หมายเหตุ : ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2552 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-3259-4033 (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) | 0-2233-4995 (กรุงเทพฯ)