พลเมืองเข้มแข็ง

14 ธันวาคม 2556 | อ่านแล้ว 3808 ครั้ง    

".. หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างพลเมือง กับ ประชาชน และจุดประกายให้เห็นความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง .."

 

"พลเมืองเข้มแข็ง" หนังสือซึ่งเขียนโดย อ.ธเนศวร์ เจริญเมือง รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

พิมพ์ครั้งแรก ชื่อ "แนวคิดว่าด้วยความเป็นพลเมือง" เมื่อเดือนกันยายน 2548 ซึ่งได้รับมอบหมายจากสถาบันพระปกเกล้า ให้ค้นคว้าแนวความคิดและชีวิตทางการเมืองและสังคมของพลเมืองหลายๆคนในอดีต ซึ่งมีความโดดเด่นและมีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนาสังคม

 

มีการปรับปรุงเนื้อหา จนมาเป็นการพิมพ์ครั้งที่สอง ในชื่อ "พลเมืองเข้มแข็ง" เมื่อเดือนตุลาคม 2551 โดยสำนักพิมพ์วิภาษา ราคา 190 บาท

 

เนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงบุคคลต่างๆตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ อาทิ อริสโตเติล จนถึงบุคคลในยุคปัจจุบันอย่างอัลกอร์ อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ซึ่ง อ.ธเนศวร์เรียกว่าเป็น "พลเมือง"

 

"พลเมืองเข้มแข็ง" จึงไล่เรียงแต่ละบท ในเรื่องเกี่ยวกับพลเมืองในแง่ต่างๆ โดยยกตัวอย่างในแต่ละยุคสมัย เช่น

 

เรื่องความเป็นพลเมืองในกระแสความเปลี่ยนแปลง เรื่องความเป็นคนและความเป็นผู้นำ ซึ่งยกคำกล่าวของโซโฟคลิสเมื่อ 2,400 กว่าปี แต่ยังคงใช้ได้ในปัจจุบันคือ " ไม่มีทางที่จะรู้ว่าคนๆหนึ่ง, จิตวิญญาณของเขา, สติปัญญาของเขา, และความมุ่งมั่นของเขา เป็นอย่างไร จนกว่าเขาจะได้เป็นผู้ปกครอง และได้ออกกฎหมาย"

 

บทเกี่ยวกับพลเมืองผู้สละชีพเพื่ออุดมคติ ซึ่งกล่าวถึงโสเครตีส นักคิดชาวกรีก, วิลเลี่ยมวอลลัส วีรบุรุษแห่งสก็อตแลนด์ และมหาตมา คานธี มหาบุรุษชาวอินเดีย

 

บทเกี่ยวกับเฮนรี่ เดวิด ธอโร พลเมืองผู้ยึดมั่นหลักการอารยะขัดขืนและชีวิตพอเพียง ได้อ่านบทนี้แล้ว อาจจะได้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนั้น แท้จริงคืออารยะขัดขืนจริง หรือเป็นอย่างอื่นกันแน่ และบทสุดท้ายที่เพิ่มขึ้นมา จะได้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนในสหรัฐอเมริกา

 
หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างพลเมือง กับ ประชาชน และจุดประกายให้เห็นความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 
เพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม...

 

 

* หมายเหตุ

  • ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2552

 ที่มา - http://www.dekchildkong.com/2011/02/blog-post_27.html#.UQtG3Ot1Dng

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-3259-4033 (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) | 0-2233-4995 (กรุงเทพฯ)