ผู้ช่วยบรรณาธิการประชาชาติออนไลน์ บรรยายพิเศษให้นักศึกษาไอซีทีศิลปากร

12 มกราคม 2556 | อ่านแล้ว 664 ครั้ง    

นางสาวชลาทิพย์ ถิรสุนทรากุล ผู้ช่วยบรรณาธิการประชาชาติออนไลน์ บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวข้อ “การบรรณาธิกรณ์ข่าวออนไลน์” เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตตลิ่งชันคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-3259-4033 (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) | 0-2233-4995 (กรุงเทพฯ)