ภาษาอาเซียนไทยป่วยหนัก ทั้งขาดความเข้าใจเพื่อนบ้าน-ผู้สอนไม่เพียงพอ

20 มกราคม 2559 | อ่านแล้ว 1725 ครั้ง    


ประชาคมอาเซียนเปิดแล้วแต่พบมหาวิทยาลัยชั้นนำไทยเพียง 2 แห่งสอนภาษาอาเซียนอย่างครอบคลุม คณบดีมธ.ชี้ไทยขาดความเข้าใจวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน - บุคลากรผู้สอน

พบ มธ.-ม.เกษตรฯ สอนหลักสูตรอาเซียนครอบคลุม

หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ สำรวจสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ติดอันดับ
QS World University Rankings Asia ปี 2015 ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น 2 มหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรอาเซียนศึกษา สอนครอบคลุมทั้งภาษา ความรู้ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ของประเทศในภูมิภาคเท่านั้น

ขณะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดสอนภาษาของประเทศในอาเซียนเป็นวิชาโทและวิชาเลือก ส่วนมหาวิทยาลัยมหิดลจัดการอบรมระยะสั้นเพื่อการติดต่อสื่อสารขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

คณบดีศิลปศาสตร์ มธ.ชี้ ต้องเข้าใจวัฒนธรรมควบคู่

นายดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า หลักสูตรโครงการพิเศษ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของธรรมศาสตร์เปิดสอนภาษาอาเซียนทุกภาษาแม้บางภาษาจะมีคนเรียนน้อย ส่วนผู้สอนเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเป็นอาจารย์ประจำทั้งหมด ยกเว้นภาษาโปรตุเกสเป็นอาจารย์พิเศษ โดยความร่วมมือจากทางสถานทูตและหน่วยงานราชการที่ส่งอาจารย์ชาวต่างประเทศมาช่วยเหลือ เช่น ภาษาพม่า ผู้สอนมาจากศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย


“ภาษาเป็นสิ่งจำเป็น แต่การเรียนภาษาอย่างเดียวไม่เพียงพอ ความรู้ความเข้าใจของเรื่องวัฒนธรรมก็สำคัญ ถ้ามีความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง จะทำให้มีความรู้ความสามารถที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเมื่อจบไปทำงาน” นายดำรงค์ กล่าว

นายดำรงค์ กล่าวต่อว่า นักศึกษาในโครงการที่จบไปส่วนใหญ่เข้าทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ จำนวนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การทูตในกระทรวงต่างประเทศ เป็นผู้สื่อข่าวต่างประเทศหรือเข้าทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชน บริษัทเอกชน หลายคนเป็นเจ้าของกิจการ นับว่า หลักสูตรนี้ประสบความสำเร็จมาก เพราะแต่ละปีรับนักศึกษา 100 คน แต่มีผู้สมัครเกินจำนวนรับ

 

นักวิชาการชี้ขาดผู้สอนภาษาอาเซียน

นายธเนศ อาภรณ์สุวรรณ กรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ และอดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า อาเซียนก่อตั้งมา
4 ทศวรรษ แต่หลักสูตรมีเนื้อหาเพียงส่วนภาษา และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น

"คนที่เรียนจบภาษาแบบเฉพาะโดยตรงมีน้อย อีกทั้งบุคลากรที่สอนมีไม่เพียงพอ แม้ว่ารัฐบาลจะให้งบประมาณกับเรื่องอาเซียนมาก เช่น โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านภาษาให้นักศึกษาปีละ 300,000 บาท แต่สถาบันการศึกษายังไม่พร้อมเปิดหลักสูตรอาเซียนศึกษา จึงต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง" นายธเนศ กล่าว.โชติกา กนิษฐนาคะ รัตนสุดา ศุภรัตน์บรรพต รินพร ออกเวหา และไอรยา โสกขุนทด ไอซีทีนิเทศศาสตร์รุ่น 7

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-3259-4033 (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) | 0-2233-4995 (กรุงเทพฯ)