มรดกศิลป์แห่งรัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม 2560 | อ่านแล้ว 987 ครั้ง    

มรดกอันล้ำค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่คนไทยควรให้ความสำคัญและร่วมกันสานต่อเพื่อคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น ดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ ตอนหนึ่งว่า

-

"...งานด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม นั้น คือ งานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญา และทางจิตใจ ซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุทั้ง องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ ของความเจริญ ด้านอื่นๆ ทั้งหมด และเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรา รักษาและดำรงความเป็นไทย ได้สืบไป..."

๑๒ ตุลาคม ๒๕๑๓

 -

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมหลายด้าน ทั้งประวัติศาสตร์ไทย จิตรกรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี นาฏศิลป์ ภาษา หัตถศิลป์ และอื่น ๆ  ดังเช่น


ด้านสถาปัตยกรรม ทรงมีพระราชดำริแนวทางในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดหรือสถานที่ต่าง ๆ ให้รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยและกลมกลืนกับแบบเดิมไว้ เกิดเป็นวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 


ด้านประติมากรรม ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรูปที่มีลักษณะแนวไทยประเพณี ดั่งพระพุทธรูปปางประทานพร ภปร. พระพุทธนวราชบพิตร

ด้านจิตรกรรม โปรดเกล้าฯ ให้กรมศิลปากรคัดลอกจิตรกรรมฝาผนัง ณ พุทธรัตนสถาน ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางของพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเขียนไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่ออนุรักษ์และติดตั้งไว้ในที่ที่เหมาะสม

ด้านนาฏศิลป์ โปรดเกล้าฯ ให้ศิลปินของกรมศิลปากรบันทึกท่ารำชั้นครู ท่ารำมโนราห์ และเพลงหน้าพาทย์สำคัญต่าง ๆ เอาไว้เป็นภาพยนตร์  ทรงจัดตั้งกรมมหรสพขึ้น รวมถึงโรงละครหลวงเพื่อส่งเสริมการแสดงละครของข้าราชบริพารPixabay - CC0 Creative Commons:ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยมาโดยตลอดจนได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “อัคราภิรักษศิลปิน”  ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยเพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทยไว้ เช่น โปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูการแสดงโขน  เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมการแสดงโบราณที่กำลังเลือนหายให้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง

อีกทั้งยังทรงสนพระทัยในงานหัตถกรรม โดยเฉพาะงานหัตถกรรมพื้นบ้านในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น การทอผ้า โปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสนับสนุนการทอผ้าให้เป็นรายได้เสริมของชาวบ้าน อีกทั้งทรงก่อตั้ง โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาหรือสถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมทั้งงานช่างถมทอง งานเครื่องเงินเครื่องทอง ช่างทอผ้า ช่างแกะสลัก จนผลงานที่ออกมามีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวง

นอกจากนี้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยังถ่ายทอดถึงพระบรมวงศานุวงศ์อีกด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยงานศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะดนตรีไทย ทรงเป็นแบบอย่างในการทรงแสดงดนตรี


นอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ เช่น งานช่างศิลป์ ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

ลูกศิลป์จึงขอร่วมสร้างพลังแห่งความร่วมมือต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าตามรอยพระราชดำริ ด้วยข่าวสาร สารคดี และบทความต่าง ๆ
เพื่อให้มรดกศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองพริบพรีไม่เพียงแต่เป็นงานศิลปะที่งดงาม แต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ สืบต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่โพสต์ของเราเรื่องโดย ไอซีทีนิเทศศาสตร์ ปี 3 รุ่น 9

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-3259-4033 (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) | 0-2233-4995 (กรุงเทพฯ)