หาดทราย

11 กุมภาพันธ์ 2556 | อ่านแล้ว 16 ครั้ง    

หาดทราย

 

".. เนื้อหาบอกเล่าสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งด้านอ่าวไทย การเสียสมดุลเนื่องจากสิ่งแปลกปลอม ที่ส่วนใหญ่คือสิ่งก่อสร้างชายฝั่งโดยภาครัฐ .."

 

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าน้ำทะเลได้กัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยเสียหายไปแล้วมากมาย 

 

จากข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อปี 2550 ระบุว่า ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา มีการกัดเซาะไปแล้วถึง 29.3 % โดยเสียหายรุนแรงไปประมาณ 485 กิโลเมตร โดยสิ่งที่เป็นปัญหาหลักของเรื่องนี้

 

กลับไม่ใช่ธรรมชาติ แต่เป็นเพราะสิ่งก่อสร้างที่เกิดจากภาครัฐ 

 

ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ใช่ว่าจะไม่มีใครทราบ อย่างน้อยก็มีเครือข่ายเฝ้าระวังรักษาหาดทราย ซึ่งช่วยกันเคลื่อนไหวเพื่อให้มีการแก้ปัญหาอย่างเข้าใจและถูกวิธี 

 

ล่าสุด เครือข่ายนี้โดยโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ : กรณีการใช้ประโยชน์หาดทรายและการอนุรักษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดพิมพ์หนังสือ หาดทราย มรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้นขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหาดทราย 

 

พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2554 คณะผู้เขียนประกอบด้วยสมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์, กัลยาณี พรพิเนตพงศ์, สมัย โกรทินธาคม และดนุชัย สุรางค์ศรีรัฐ โดยมีพรรณิกา โสตถิพันธุ์ และโสภิณ จิระเกียรติกุล เป็นบรรณาธิการ 

 

เนื้อหาบอกเล่าสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งด้านอ่าวไทย การเสียสมดุลเนื่องจากสิ่งแปลกปลอม 

 

ที่ส่วนใหญ่คือสิ่งก่อสร้างชายฝั่งโดยภาครัฐ  อาทิ เขื่อนกันคลื่น คันดักทราย ซึ่งสร้างขึ้นมาจากความไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายตามธรรมชาติของหาดทราย ที่จะย้ายไปชั่วคราวในฤดูมรสุม และจะกลับมาทับถมตามเดิมในฤดูลมสงบ 

 

และหลายแห่งก็ส่อว่า สร้างขึ้นจากการแสวงหาประโยชน์จากคนบางกลุ่ม เหมือนกับการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่หลายแห่งที่มีข่าวการทุจริตว่ามีทั้งนักการเมือง ข้าราชการ เข้าไปเกี่ยวข้อง 

 

ใครสนใจหนังสือเล่มนี้ ท้ายเล่มเขาระบุว่า ดาวโหลดได้ที่ www.bwn.psu.ac.th เว็บไซต์ของเครือข่ายเฝ้าระวังรักษาหาดทราย ซึ่งจะมีข้อมูลอื่นๆ

 

และความเคลื่อนไหวของเครือข่ายนี้อีกมาก ให้ได้ติดตามกัน.. 

ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554

หมายเหตุ: ขอขอบคุณผู้เขียนที่อนุญาตให้เรานำผลงานมาเผยแพร่ ที่มา - http://www.dekchildkong.com

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-3259-4033 (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) | 0-2233-4995 (กรุงเทพฯ)