รัฐ-ชาติ ชาติพันธุ์

15 มีนาคม 2556 | อ่านแล้ว 115 ครั้ง    

รัฐ-ชาติ ชาติพันธุ์

 

".. นำเสนอความคิดและข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับความเป็นรัฐ ความเป็นชาติ และความเป็นชาติพันธุ์ ตลอดจนแนวคิดและปฏิบัติว่าด้วยรัฐ-พหุชาติ .."

 

รัฐ-ชาติ ชาติพันธุ์ ข้อสังเกตุบางประการว่าด้วยความเป็นชาติ ความเป็นรัฐ  และปัญหาชาติพันธุ์” 

 

หนังสือเล่มบางแต่อธิบายแนวโน้มของรัฐ-ชาติในโลกปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจ 

 

วีระ สมบูรณ์ รองศาสตราจารย์ และหัวหน้าภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้เขียน 

 

พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2553 โดยสำนักพิมพ์สมมติ มีศรัณย์ วงศ์ขจิตร         เป็นบรรณาธิการ

 

เนื้อหาภายในเป็นการนำเสนอความคิดและข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับความเป็นรัฐ ความเป็นชาติ และความเป็นชาติพันธุ์ ตลอดจนแนวคิดและปฏิบัติว่าด้วยรัฐ-พหุชาติ 

 

เช่นว่า ชาติเป็นผลมาจากการบัญญัติให้ ชาติพันธ์”(ชาติ+พันธะ)หนึ่งเป็นชุมชนหลักหรือ ชาติพันธ์เป็นใหญ่ครอบครองอาณาเขตที่มีเส้นแบ่งเขตแดนชัดเจน และรัฐ  คือ กระบวนการสถาปนา ธำรงรักษา และขยายการผูกขาดรวมศูนย์ทุนประเภทต่างๆ

 

พร้อมทั้งจัดสนามทางการขึ้นเพื่อให้ทุนทั้งหลายตกอยู่ภายใต้การรวมศูนย์นั้น ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิดแห่งรัฐ ที่ปลูกฝังตอกย้ำจนกลายเป็นจิตหรือความรู้สึกนึกคิดของไพร่ฟ้าพลเมืองของรัฐนั้นๆทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว 

 

และแนวโน้มที่ชัดเจนของรัฐ-ชาติในโลกปัจจุบันมีอยู่ 2 ทางหลักๆ คือ

1.การคงสภาพรวมศูนย์อำนาจของรัฐไว้ที่แหล่งเดียว ควบคู่ไปกับการธำรงรักษาอำนาจนำของชาติพันธ์เป็นใหญ่ต่อไป 

2.การทำให้การรวมศูนย์อำนาจรัฐกระจายออกไปสู่หลายแหล่ง ควบคู่ไปกับการลดอำนาจนำของชาติพันธ์เป็นใหญ่ เปิดโอกาสให้ชาติพันธ์กลุ่มน้อยต่างๆมีพื้นที่และอำนาจในการจัดสรรทรัพยากรของตนเองได้ 

 

รวมทั้งรักษาและสร้างสรรค์อัตลักษณ์อันแตกต่างหลากหลายได้เช่นกันซึ่งทั้งสองแนวโน้มนี้ต่างมีมุมมองในการมองปัญหาและสภาพการณ์แตกต่างกัน 

 

แนวโน้มของรัฐ-ชาติแบบใด ที่จะทำให้ปัญหาความหลากหลาย โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยและการแบ่งแยกดินแดนคลี่คลายไปได้ หรือว่าทุนใดบ้างที่รัฐได้ผูกขาดไว้ สนามทางการเป็นอย่างไร 

 

ติดตามหาอ่านกันได้ในหนังสือเล่มนี้.. 

 

ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน คอลัมน์ รหัสหนังสือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที 24 เมษายน 2554ที่มา - http://www.dekchildkong.com

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-3259-4033 (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) | 0-2233-4995 (กรุงเทพฯ)