เกี่ยวกับเรา

 

     ในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที เพียงแค่เปิดหน้าจอสี่เหลี่ยมเล็กๆ และเชื่อมต่อระบบการสื่อสารที่เรียกกันว่าอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ก็สามารถรับรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของทุกเหตุการณ์ในสังคมโลก

     เราในฐานะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิชาที่มุ่งหวังผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความรู้ ก้าวตามทันเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง

     เว็บไซต์ไอซีทีมีเดีย (ICT Media) แห่งนี้ จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายและวิสัยทัศน์ในการเป็นคณะวิชาชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ซึ่งมีบทบาทสำคัญกับโลกในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก

     ไอซีทีมีเดียจะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงพลังของวัยหนุ่มสาว ในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของข่าว บทความแสดงทัศนะ สารคดี ปกิณกะต่างๆ ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ นิตยสารars magazine และ ไอซีทีแชแนล เป็นต้น ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของบุคคลทั่วไป

     ทั้งนี้ กระบวนการผลิตทั้งด้านเนื้อหาและการออกแบบในเว็บไซต์แห่งนี้ ก็เป็นหนึ่งในผลงานการผลิตของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) มหาวิทยาลัยศิลปากร อีกด้วย ทางกองบรรณาธิการไอซีทีมีเดีย ยินดีรับฟังคำแนะนำ ติชม จากผู้อ่านทุกท่าน และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามไอซีทีมีเดีย มาณ ที่นี้

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-3259-4033 (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) | 0-2233-4995 (กรุงเทพฯ)