เปิดผลสำรวจมาตรการทวงค่าเทอม 72 โรงเรียนทั่วไทย ไม่จ่ายเจอประจาน ส่งจม.-เรียกพบ หนักสุด“ไม่จ่าย-ไม่จบ”

17 มกราคม 2562 | อ่านแล้ว 751 ครั้ง    

 

หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์สุ่มสำรวจมาตรการเก็บค่าบำรุงการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 72 แห่งทั่วประเทศ กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกโรงเรียนในจังหวัดที่มีขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ในแต่ละภาค แบ่งเป็น ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวมถึงพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

โรงเรียนในแต่ละจังหวัดที่เลือกมา ยังคัดเลือกโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่พิเศษ แล้วใช้วิธีการแจกแบบสอบถามออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10 กันยายน ถึง 5 พฤศจิกายน 2561 มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 296 คน

ผลสำรวจพบว่า มีพฤติการณ์ทวงค่าบำรุงการศึกษา หรือค่าเทอมกว่า 10 รูปแบบ ได้แก่ ส่งจดหมาย โทรศัพท์ทวงถาม เขียนชื่อบนกระดาน ครูเรียกพบ แนะนำให้ทำหนังสือผ่อนผัน ให้ผ่อนจ่าย ให้ทุนการศึกษา ให้กู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) กดดันทางอ้อมโดยให้คะแนนเพิ่มเป็นแรงจูงใจให้จ่ายเร็ว และมาตรการขั้นสุดท้าย หากไม่จ่าย ไม่ออกเอกสารจบการศึกษาหรือใบจบ
พื้นที่ภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน และพะเยา มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 66 คน จาก 12 โรงเรียน พบว่ามีพฤติการณ์ทวงค่าบำรุงการศึกษามากที่สุด ได้แก่ ครูเรียกไปคุย รองลงมา คือ ให้ผ่อนจ่าย ส่งจดหมาย ไม่ออกใบจบ และให้กู้กยศ. ตามลำดับ

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
23 คน จาก 12 โรงเรียน พบว่ามีพฤติการณ์ทวงค่าบำรุงการศึกษามากที่สุด ได้แก่ ครูเรียกไปคุย รองลงมา คือ ให้ผ่อนจ่าย ไม่ออกใบจบ และให้กู้กยศ. ตามลำดับ


พื้นที่ภาคกลาง คือ จังหวัดนครสวรรค์ อยุธยา และอ่างทอง มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน จาก 12 โรงเรียน พบว่ามีพฤติการณ์ทวงค่าบำรุงการศึกษามากที่สุด ได้แก่ พบครูเรียกไปคุย รองลงมา คือ ให้ผ่อนผัน ไม่ออกใบจบ และให้ผ่อนจ่าย ตามลำดับ


พื้นที่ภาคใต้ คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และระนอง ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 56 คน จาก 12 โรงเรียน พบว่ามีพฤติการณ์ทวงค่าบำรุงการศึกษามากที่สุด ได้แก่ ให้ผ่อนผัน รองลงมา คือ ครูเรียกไปคุย ให้ผ่อนจ่าย ส่งจดหมาย และไม่ออกใบจบ ตามลำดับ

พื้นที่กรุงเทพมหานครฯ  ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 64 คน จาก 12 โรงเรียน พบว่ามีพฤติการณ์ทวงค่าบำรุงการศึกษามากที่สุด ได้แก่ ครูเรียกไปคุย รองลงมา คือ ให้ผ่อนผัน/ส่งจดหมาย ให้ทุน ให้ผ่อนจ่าย/ไม่ออกใบจบ และโทรตาม ตามลำดับ

และในพื้นที่ปริมณฑล ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 57 คน จาก 12 โรงเรียน พบว่ามีพฤติการณ์ทวงค่าบำรุงการศึกษามากที่สุด ได้แก่ การให้ผ่อนผัน รองลงมา คือ ส่งจดหมาย ครูเรียกไปคุย ไม่ออกใบจบ และให้ทุน ตามลำดับ

ทั้งนี้ทั้ง 72 โรงเรียนที่สุ่มสำรวจยังพบว่า มีการเรียกเก็บค่าเทอม โดยใช้ชื่อว่าค่าบำรุงศึกษาหรือค่าระดมทรัพยากร 

  หมายเหตุ : ต้องติดตั้ง Flash Player เพื่อแสดงผลเรื่องและภาพโดย นักศึกษาวารสารและหนังสือพิมพ์ ชั้นปีที่ 3 รุ่น 10

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-3259-4033 (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) | 0-2233-4995 (กรุงเทพฯ)